Gegevensbescherming
Wij, TheShirtfactory, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de privacywetgeving.
Persoonsgegevens worden op deze website enkel verzameld voor zover ze technisch noodzakelijk zijn. In geen geval worden de verzamelde gegevens zonder
uw toestemming verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven.

Uw persoonsgegevens worden door TheShirtfcatory - Vaartstraat 58 Essen verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw
bestelling/aankoop op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen op info@theshirtfactory.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten
wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

1. Toegangsgegevens en hosting
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt opgevraagd, slaat de webserver alleen
automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de opvraging, de
hoeveelheid overgedragen gegevens en de opvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren. Dat dient
volgens art. 6 § 1 zin 1 lid. f. van de AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een correcte weergave van ons aanbod, die in het
kader van een belangenafweging zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site verwijderd.

Wij verzamelen persoonsgegevens als u ons deze vrijwillig doorgeeft in het kader van uw bestelling of als u met ons contact opneemt (bv. via een contactformulier of
mail) of een klantenaccount aanmaakt. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat wij in dergelijke gevallen de gegevens nodig hebben voor de
uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voor de verwerking van uw contact of de aanmaak van uw klantenaccount, en u zonder het opgeven ervan de bestelling
en/of accountaanmaak niet kunt voltooien of het contactformulier niet kunt versturen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien in de verschillende in te vullen
formulieren. Wij gebruiken de gegevens die u meedeelt, volgens art. 6 § 1 zin 1 lid. b AVG voor de afwikkeling van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen.
Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop
van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens
of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, zoals wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Uw
klantaccount kan op elk moment via een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde functie in uw klantenaccount
verwijderd worden.

2. Doorgeven van gegevens
Voor de uitvoering van een overeenkomst volgens art. 6 § 1 zin 1 lid. b AVG geven wij uw gegevens door aan het verzendbedrijf dat de opdracht heeft de levering uit te
voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces selecteert, geven wij voor de
afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende
betalingsdienstaanbieders c.q. aan de geselecteerde betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf,
voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden.
Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing.

3. Elektronische nieuwsbrief en reclame per post Nieuwsbrief

Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u meegedeelde gegevens om u regelmatig onze elektronische
nieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming volgens art. 6 § 1 zin 1 lid. a AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar het hieronder vermelde contact of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is
opgenomen. Nadat u zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verder gebruik
van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, zoals wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring
informeren. De nieuwsbrief wordt in het kader van een verwerking in opdracht van ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dat doel
hebben doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

4. Cookies

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te kunnen tonen of met
het oog op marktonderzoek maken wij op verschillende webpagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dat dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde
belangen bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod volgens art. 6 § 1 zin 1 lid. f. van de AVG, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Een aantal van de cookies die wij gebruiken, worden na afloop van de
browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons
de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht van de cookie-
instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden opgeslagen. U kunt dan zelf beslissen of
u de cookies al dan niet aanvaardt. U kunt cookies in bepaalde gevallen of algemeen weigeren. Elke browser is anders in de manier waarop de cookie-
instellingen worden beheerd. Dat wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze
vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

    Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-
allow-cookies
    Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
    Chrome™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
    Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
    Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Bij niet-aanvaarding van cookies kan de functionaliteit van onze site beperkt zijn.

5. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

    • volgens art. 15 AVG het recht om in de daar beschreven omvang inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt;
    • volgens art. 16 AVG het recht om onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen;
    • volgens art. 17 AVG het recht om de verwijdering te vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, voor zover geen verdere verwerking vereist is
              - voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie,
              - voor de vervulling een gerechtelijke plicht,
              - po om redenen van openbaar belang of
              - o voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen
    • volgens art. 18 AVG het recht om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
              - de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden,
              - de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwijdering ervan afwijst,
              - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nog nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of
              - u volgens art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
    • volgens art. 20 AVG het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld, in een gestructureerd, courant en machinaal leesbaar formaat te
ontvangen of de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen;
    • volgens art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de
toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of met de hoofdzetel van ons bedrijf.


Bij vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, de inzage, de correctie, de blokkering of verwijdering van gegevens evenals
de herroeping van desg. gegeven toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Dhr C. Rempt
Vaartstraat 58
2910 Essen
info@theshirtfactory.be
 


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
http://www.theshirtandprintfactory.be/Webwinke...

Voor andere producten of kleding neem contact met ons op, want 'wij drukken op bijna alles'